24 KWIETNIA – SPOTKANIE W DEPARTAMENCIE KADR MS NT OCEN KWALIFIKACYJNYCH I PRÓB WARTOŚCIOWANIA STANOWISK W SĄDACH POWSZECHNYCH

Od godz. 11:00 trwa spotkanie przedstawicieli MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa z zastępcą Dyrektora Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości – Panią Dorotą Szarek. Tematem spotkania jest wartościowanie stanowisk oraz wykorzystywanie dodatkowych narzędzi do oceny pracowniczej. Działacze „S” Pracowników Sądownictwa w wielu sądach w Polsce dostrzegają problemy z przestrzeganiem procedur związanych z przeprowadzaniem ocen kwalifikacyjnych i zwracają uwagę resortu na niedoskonałość obowiązujących rozwiązań. „S” podnosi także problemy związane z brakiem skoordynowanych działań, których efektem jest wprowadzanie w sądach powszechnych niejednolitych i prowizorycznych systemów tzw. wartościowania stanowisk. Na te niedoskonałe rozwiązania, wprowadzane z inicjatywy poszczególnych dyrektorów, wydatkowane są środki z budżetu Państwa. Brak jednolitych rozwiązań w efekcie prowadzi do powstawania niejednolitych zasad wynagradzania i dysproporcji płacowych osób wykonujących taką samą pracę w różnych jednostkach sądownictwa powszechnego.

W firmach wartościowanie przeprowadza się w celu ustalenia znaczenia poszczególnych stanowisk dla całej organizacji, co w efekcie przekłada się na stworzenie spójnego systemu wynagradzania. Wycenianie pracy w celu optymalizowania kosztów zatrudnienia jest procesem złożonym i wymaga fachowej wiedzy. Profesjonalne wartościowanie wymaga zarówno czasu jak i konieczności poniesienia dosyć wysokich kosztów. Nauczeni doświadczeniem poprzednich lat wiemy, że do sądów próbuje wprowadzać się na skróty i za niewielkie pieniądze różne pseudo-rozwiązania korporacyjne. Zarówno decydenci w Ministerstwie Sprawiedliwości, jak i dyrektorzy poszczególnych sądów nie powinni nigdy jednak tracić z pola widzenia tego, że sądownictwo to nie korporacja, a sąd nie jest miejscem, w którym można eksperymentować i swobodnie wprowadzać własne rozwiązania. Zdaniem „S” PS powinniśmy dążyć do ujednolicania rozwiązań w obrębie sądownictwa (oczywiście z uwzględnieniem potrzeb mniejszych i większych czy większych sądów).