24 KWIETNIA – SPOTKANIE W DEPARTAMENCIE KADR MS NT NIEDOETATYZOWANIA SĄDÓW

O godz. 12:30 rozpoczęło się spotkanie przedstawicieli MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa z zastępcą Dyrektora Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości – Panem Krzysztofem Petryną.

Tematem spotkania są problemy związane z etatyzacją sądów powszechnych.

„Solidarność” Pracowników Sądownictwa zwraca uwagę na problemy kadrowe w sądach, przeciążenie pracą oraz problemy jakie wynikają z ustalanych przez MS wskaźników określających limity etatów. Nie uwzględnia się ilości zadań, które są do wykonania w sądach. Problemem jest brak wkalkulowania ryzyka absencji pracowników na przeciętnym poziomie, a także trudności małych sądów, które pomimo przekraczania wskaźników obsady etatowej często nie są w stanie zapewnić wystarczającej ilości pracowników koniecznej do sprawnego załatwiania spraw. Do organizacji związkowej docierają także sygnały o tym, że sądy, które nie przekraczają wskaźników obsady etatowej, pomimo ilości wpływających spraw nie otrzymują zwalnianych etatów. Nie uwzględnia się też specyfiki sądów, których właściwość miejscowa obejmuje tereny przygraniczne – co bezpośrednio przekłada się na ilość określonych spraw. Część dyrektorów balansując na granicy prawa lub je przekraczając posiłkuje się umowami cywilnoprawnymi by utrzymać statystyki załatwialności na dotychczasowym poziomie. Dyrektorzy obawiają się występować o przekształcenie etatów obsługowych na urzędnicze licząc się z możliwością utraty etatu. W efekcie na najniżej opłacanych stanowiskach pracują ludzie wykształceni i jednocześnie pozbawieni możliwości jakiejkolwiek drogi do awansu.