Pismo z 31 grudnia ws. dodatkowych środków na wynagrodzenia

Nr – 2/31/12/18
Katowice, dnia 31 grudnia 2018 r.

Szanowny Pan
Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości

Szanowny Panie Ministrze,

Nawiązując do spotkania kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z przedstawicielami związków  zawodowych w dniu 18 grudnia 2018 roku, a także prowadzonych od kilku lat działań Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa na rzecz poprawy warunków płacy pracowników sądów m.in. poprzez wprowadzenie zmian w zakresie przekazywania środków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zwracam się z prośbą o zintensyfikowanie działań resortu we wskazanym obszarze. Postulaty zgłaszane przez MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa obejmują zmianę w przepisach, która umożliwiłaby przede wszystkim zaplanowanie wydatków na PFRON w budżecie, a także złagodzenie (lub zniesienie) wobec sądów powszechnych kryteriów dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Rozwiązaniem mniej satysfakcjonującym, jednak najszybszym do zrealizowania
i odciążającym fundusz płac byłoby wprowadzenie (ponownie) możliwości finansowania kosztów związanych z PFRON również z paragrafów innych niż wynagrodzenia osobowe.

Kolejnym wskazywanym przez organizację związkową możliwym źródłem pozyskania środków finansowych na podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych pracowników sądów są odejścia z pracy osób, które osiągnęły wiek emerytalny, dlatego też zwracam się z prośbą o dokonanie analizy odnośnie do liczby planowanych rozwiązań stosunków pracy w sądach powszechnych w związku z przejściem na emeryturę i możliwości przeznaczenia tych środków na wzrost wynagrodzeń pracowników w skali całego kraju.

                                                                                       Z wyrazami szacunku,
[-] Edyta Odyjas
Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej