NOTATKA ROBOCZA ZE SPOTKANIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W DNIU 18 GRUDNIA 2018 R.

NOTATKA ROBOCZA
ZE SPOTKANIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
W DNIU 18 GRUDNIA 2018 R.

W dniu 18 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie związków zawodowych z kierownictwem i przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości.

Na wstępie spotkania Sekretarz Stanu Michał Wójcik odniósł się do sytuacji w sądach. Poinformował również, że w przyszłości konsultacje na szczeblu ministerialnym prowadzone będą z reprezentantami central związkowych reprezentatywnych w rozumieniu przepisów o Radzie Dialogu Społecznego (NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ) przy czym związki zrzeszone w FZZ będą wskazywały wspólnego reprezentanta.

Dyrektor Departamentu Kadr zreferowała przebieg prac zespołu ds. nowej ustawy. Minister zadeklarował, że zrobi wszystko, by prace nad tą ustawą zakończyły się przed wyborami.

Edyta Odyjas z „S” Pracowników Sądownictwa złożyła postulat o wpisanie projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Minister przedstawił statystyki dotyczące nieobecności pracowników w minionym okresie. Poinformował, że związki domagają się kwotowego podwyższenia, więc bez konsultacji podjął decyzję o przeznaczeniu na każdego pracownika sądu kwoty 200 zł brutto.

Przedstawił działania MS w sprawie środków finansowych i zwrócił się do strony związkowej o przedstawienie możliwego źródła pozyskania środków na podwyższenie wynagrodzenia. Pani Iwona Idzikowska-Nałęcz (ZZPWS RP) zaproponowała, żeby podwyżki dla pracowników powiększyć o oszczędności z nieobsadzonych etatów sędziowskich. Dyrektor Departamentu Budżetu wskazał, że z tych właśnie środków wypłacane są aktualnie nagrody. Środki te nie mogą być zagwarantowane na lata następne.

Pani Justyna Przybylska (Ad Rem) pytała, czy naprawdę nie znajdą się żadne dodatkowe środki na podwyżki, albowiem ludzie, którzy są przeciążeni pracą, zdesperowani „nie mają co do garnka włożyć”.

Minister zaproponował przejście do kolejnego tematu jakim są nagrody. Wtedy Edyta Odyjas wskazała, że „S” składa postulat, aby jeszcze w grudniu Ministerstwo podjęło inicjatywę pozwalającą na przywrócenie możliwość finansowania kosztów PFRON-U z innych paragrafów niż wynagrodzenia osobowe urzędników. Wniosła także o przeliczenie przez Departament Budżetu ile osób w skali kraju przejdzie na emeryturę w najbliższych latach i na tej podstawie oszacowanie możliwego wzrostu wynagrodzeń w poszczególnych apelacjach. Po trzecie, dokonanie poprawki w budżecie na 2019 rok, aby przesunąć środki z Funduszu Sprawiedliwości na wynagrodzenia pracowników, skoro w ostatnich trzech latach na tym Funduszu pozostawało średnio niewykorzystane 52 mln zł.

Minister podziękował za propozycje ws. PFRONU. Edyta Odyjas zwróciła uwagę na to, że „S” o takie rozwiązanie zabiega od 3 lat. Pani Idzikowska-Nałęcz także wskazała, że zabiegała o takie rozwiązanie dot. PEFRON-u. Minister zobowiązał się do sprawdzenia i przeliczenia środków z przyszłych emerytur.

Wobec braku propozycji reprezentantów innych związków Minister przeszedł do podziału dodatkowych środków na nagrody. Poinformował o tym, że tak jak zapowiadał, zanim zaczęły się protesty, będzie przeliczana trzecia transza, większa niż druga. (UWAGA! dla MS I transza to DWR w maju, II transza to środki przyznane decyzją z dnia 29.11 – 700+ zł, III transza – ta obecna).

Minister poinformował, ze kwota III transzy to 1534 zł, z czego 800zł ma być przeznaczone na każdego pracownika, a 734 zł to nagroda uznaniowa z zasadą, że do 5 dni L4 w grudniu z tej kwoty otrzymuje pracownik 350 zł. Powyżej 5 dni nie otrzymuje nic.

Związki jednogłośnie opowiedziały się, aby każdy otrzymał 1534 zł. Minister zwrócił uwagę, że środki te muszą zostać wypłacone do piątku 21 grudnia, w innym przypadku całą kwotę będzie trzeba zwrócić do Ministerstwa Finansów.

Ogłoszono 30 minut przerwy na naradę strony związkowej.

Po przerwie związki stały na stanowisku równego podziału. Minister powiedział, że jego ostateczna decyzja to 1000 zł na etat dla każdego i 534 zł do uznania pracodawcy.

Komitet Protestacyjny PPS przyjął warunki porozumienia, zaznaczając, aby Ministerstwo nie sugerowało dyrektorom brania pod uwagę frekwencji grudniowej.

Pan Minister stwierdził, że w związku z tym, że sędziowie ubolewają nad sytuacją płacową pracowników i solidaryzują się z pracownikami, postanowili, że przedstawią nowelizację budżetu w 2019 r. Wskazał, że MS rozważa zamrożenie kilometrówek sędziom, które wynoszą 20 mln zł rocznie, jak również funduszu mieszkaniowego (pożyczki mieszkaniowe dla sędziów), którego kwota roczna to 35 mln zł, co dałoby oszczędności pozwalające na wzrost wynagrodzeń wszystkich pracowników o dodatkowe 100 zł. Ponadto będzie dyskusja nad zamrożeniem części wskaźnika wzrostu wynagrodzeń sędziów na 2020 r. Komitet Protestacyjny PPS wypowiedział się negatywnie co do propozycji ministra w zakresie pozyskania środków z tego źródła.

Mając na uwadze rzetelność zwracamy uwagę, że członkowie wchodzący w skład Komitetu Protestacyjnego PPS w czasie spotkania nie zgadzali się na nazywanie ich Komitetem  Protestacyjnym.